Tikinti və quraşdırma işləri

Tikinti və quraşdırma işləri

(yeni tikinti, yenidənqurma, əsaslı təmir)

1.  Ümumi tikinti torpaq işləri ( mexaniki yaxud hidromexaniki üsuliləyerinə yetirilir )

- Bina və qurğular bünövrələri üçün çalaların qazılması ( 1-5 kateqoriyalı qruntlarda )
• şaquli yamaclı
• pilləvari yamaclı
• yamacları bərkidilmiş

- Lentvari bünövrələr və boru kəmərləri üçün xəndəklərin qazılması
• şaquli yamaclı
• pilləvari yamaclı
• yamacları bərkidilmiş

- Bəndlərin, yamacların və yollar üçün torpaq əsasların tökülməsi

- Tikinti meydançasına karxana materiallarındantorpağın optimal tərkibdə qarışdırılması, daşınması, sıxlaşdırılması və baş plana uyğun səviyyələndirib hamarlanması

- Yeraltı suların səviyyəsinin tənzimlənməsi, yerüstü suların kənara çəkilməsi, tikinti meydançasında ümumi drenaj tədbirləri.

2.Xüsusi torpaq işləri
- ankerlərin torpağa bərkidilməsi və binaların “torpaqda divar”üsulu ilə tikilməsi;
- enmə quyuların və kessonların qurulması;
- qazma-partlayış işləri və qaya torpaqlarının çıxarılması ( 6-11 kateqoriyalı qruntlarda ).

3.  Quyuların tikintisi
- Şaquli, əyri yönlü, üfüqi və çoxtərəfli quyuların qazılması (neft və qaz quyuları istisna olmaqla)
- Quyuların ətrafyanıtikililərin inşası və avadanlığın quraşdırılması
- Tamponaj işləri

4. Beton və dəmir-beton monolit konstruksiyaların tikintisi
- İnventar və individual qəliblərin yığılması
- Armatur məmulatların düzəldilməsi və armatur karkasların yığılması
- Monolitik beton və dəmir-beton konstruksiyaların tikintisi:
  • hidrotexniki qurğular,
  • mühəndisi qurğular,
  • sənaye binaları və qurğuları,
  • mülki və yaşayış binaları

5. Bina və qurğuların yığma beton, dəmir -beton və 
qabaqcadan gərginləşdirilmiş dəmir-beton konstruksiyalardanquraşdırılması:
- hidrotexniki qurğular,
- mühəndisi qurğular,
- sənaye binaları və qurğuları,
- mülki və yaşayış binaları
- xarici mühəndisi-kommunikasiya şəbəkələri
- boru kəmərləri

6. Bina və qurğuların metal konstruksiyalardan 
quraşdırılması
- mülki binaların və qurğuların konstruktiv elementləri
- metal karkas üzərində bərkidilmiş gips-karton təbəqələrdən ibarət divarların və arakəsmələrin quraşdırılması
- sənaye binaların və qurğuların konstruktiv elementləri
- yol və nəqliyyat qurğuların konstruktiv elementləri
- rezervuarların, silosların və qazholderlərin konstruktiv elementləri
- boru kəmərlərin texnoloji xətlərin konstruktiv elementləri
- dirək strukturların, qüllələrin və bacaların konstruktiv elementləri
- elektrik ötürücü xətlərin və kabel daşıyıcı rəflərin konstruktiv elementləri

7. Bina və qurğuların taxta konstruksiyalardan 
quraşdırılması
- mülki və istehsalat binaları və qurğular
- kənd təsərrüfatı binaları və qurğular
- dəmir-beton üçün qəliblər
- dekorativ oyma elementlər və mebel

8.  Binaların dam konstruksiyaların və dam örtüklərinin 
quraşdırılması
- düz dam
- mailliçardağlı dam
- mansard

9.  Daş konstruksiyalar və hörgü işləri
- kərpic və başqa keramik daşlardan hörgü
- betondan hazırlanmış bloklardan hörgü
- düzgün formalı təbii daşlardan hörgü (mişar daşı)
- düzənsiz formalı təbii but daşlardan hörgü
- sobaların və ocaqların hörgüsü

10. Fasad işləri
- xarici divarların suvaqlanması;
- fasadların rənglənməsi;
- fasadların dekorativ üzlənməsi;
- fasadların hidroizolyasiyası;
- havalandırılan asma fasadlar;
- fasadların təmiri və təmizlənməsi.

11. Svay işləri və torpaq əsasların möhkəmləndirilməsi
- Quruda, dəniz və çay üzərində svay işlərinin yerinə yetirilməsi
- Donmuş torpaqlarda svay işlərinin yerinə yetirilməsi
- Svayrostverklərinin quraşdırılması
- Vurma və qazma-doldurma svayların vurulması
- Torpaq əsasların möhkəmləndirilməsi:
  • Kimyəvi üsul ilə (sementləmə, bitumlaşdırma və qətranlaşdırma)
  • Termal üsul ilə
  • Süni dondurma üsul ilə
  • Elektrik üsul ilə
  • Elektrokimyəvi üsul ilə
  • Mexaniki üsul ilə

-  İnjektorlar vurularaqtorpaq əsasların sementlənməsi
- Torpaqların silikatlaşdırılması və qatranlaşdırılması
- Polad borulardan və şpuntlardan ibarət payaların vurulması və qaldırılması

12. Daxili və xarici mühəndis-kommunikasiya şəbəkələrin 
qurulması işləri
- su təchizatı
- kanalizasiya
- enerji təchizatı və işıqlandırma sistemləri
- istilik sistemi
- havalandırma sistemi
- aşağı cərəyan şəbəkələri

13. Hidrotexniki işlər
- sualtı texniki işlər;
- dəmir-beton və torpaq bəndlərin tikintisi;
- limanların tikintisi;
- gəmilər üçün müxtəlif tipli yanalma körpülərin tikintisi;
- sahilbərkitmə işləri;
- su anbarlarının tikintisi.

14. Yol tikintisi
- avtomobil yolları;
- aerodromların uçuş-enmə zolaqları;
- müxtəlif tipli elektrik sərnişin nəqliyyatı üçün yollar;
- nəqliyyat tunelləri və metropolitenlər;
- dəmiryol xəttləri;

15. Körpülərin inşaatı və bəndlərin altındakı boruların tikintisi
- Piyadalar, avtomobillər, dəmir yolları üçün körpülər və akveduklar (poladdan və dəmir-betondan);
- Bəndlərin, avtomobil və dəmir yolların altındakı piyadalar və daşqın suların keçidi üçün borular;

16. Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması
- polad rezervuarlar və qazholderlər;
- elektrik ötürücü xəttləri.

17. Neft və qaz sənayesi obyektlərinin tikintisi
- Magistral və sahə boru kəmərlərinin quraşdırılması
- Neft, neft məhsullarının və qazın nəqli üçün hazırlıq obyektlərinin tikintisi və quraşdırılması
- Neft, neft məhsullarının və qaz anbarlarının tikintisi və quraşdırılması
- Neft, neft məhsullarının və qaz boru kəmərlərinin təbii və süni mənşəli maneələrdən (avtomobil və dəmir yolları, çaylar ) keçidi üçünqurğuların təşkili
- Yerüstü, yeraltı və dəniz sualtı boru kəmərlərinin korroziyadan mühafizəsi
- Yeni boru kəmərlərin mövcud magistral və sahə boru kəmərlərinə təzyiq altında qoşulması
- Qaynaq birləşmələrin keyfiyyətinə nəzarətvə onların izolyasiyası
- Magistral və sahə boru kəmərlərinintəmizlənməsi və sınaqdankeçirilməsi

18. Binaların, qurğuların və boru kəmərlərin korroziyadan 
mühafizəsi
- Turşuya, oda və istiliyə davamlı keramik məhsullardan örtüklər
- Boyalar və laklar ilə qoruyucu örtüklər
- Rezin təbəqələrlə və maye rezin qatqılarla örtüklər
- Bitumlu hidroizolyasiya
- Metalizasiya örtükləri
- taxta konstruksiyaların antiseptiklə işlənməsi
- Binaların, qurğuların və boru kəmərlərin istilik izolyasiyası
- Binaların və qurğuların yanğından mühafizəsi

19. Deformasiya tikişlərinin quraşdırılması
- temperatur tikişləri,
- kompensasiyatikişləri,
- çöküntütikişləri,
- antiseysmiktikişləri
- büzülmətikişləri
- binalarda, körpülərdə və avadanlıq üçün bünövrələrində quraşdırılan damperlər

20. Sənaye və mülki obyektlərin tikintisi
- aşırımı 24 metrədək olan bina və qurğular;
- aşırımı 24 metr və daha çoxolan bina və qurğular;
- hündürlüyü 65 metrədək olan bina və qurğular;
- hündürlüyü 65 metr və daha çox olan bina və qurğular;
- tutumu 5 min nəfərədək olan bina və qurğular;
- tutumu 5 min nəfər və daha çox olan bina və qurğular.

21. Təmir-tikinti işləri
- əsaslı təmir işləri
- cari təmir işləri

22. Tikinti sahibkarı ilə müqavilə əsasında tikintinin təşkili və 
tikintiyə nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə işlərin icrası
- obyektinin tikintisi üçün verilən tikinti materialların, məhsulların, konstruksiyaların və avadanlıqların keyfiyyətinə nəzarət;
- istifadə olunan məhsulların saxlanması üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət olunmasınanəzarət;
- tikinti zamanı texnoloji əməliyyatların ardıcıllığına uyğunluğun yoxlanılması;
- gizli işlərin qəbulu və təsdiqlənməsi;
- tamamlanmış iş mərhələlərinin qəbulu;
- tamamlanmış tikinti obyektinin layihə sənədlərinin tələblərinə, mühəndis-axtarış işlərinin nəticələrinə, torpaq sahəsinin şəhərsalma planının tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması.